Virtaama joissa ja puroissa

Purkautumiskäyrän muodostaminen jatkuvatoimiseen virtaaman mittaukseen

Suuremmankin uoman tai joen virtaamanmittaus voidaan toteuttaa yksinkertaisesti jatkuvatoimisella pinnankorkeusmittauksella, kun kohteelle on ensin määritetty purkautumiskäyrä. Purkautumiskäyrän avulla pinnankorkeustieto voidaan muuttaa kohteen virtaamatiedoksi. Valitsemme mittausaseman paikan niin, että se soveltuu ominaisuuksiltaan purkautumiskäyrän hyödyntämiseen. Siivikoimme tai hyödynnämme ADCP -mittalaitetta määrittelemään kohteen virtaaman eri pinnankorkeuksilla, minkä pohjalta purkautumiskäyrän muodostaminen on mahdollista.

Käyttökohteita:

  • Uoman, kanavan tai joen jatkuvatoiminen virtaamanmittaus