EHP-QMS

Pintaveden korkeuden ja vedenlaadun mittaaminen

EHP-QMS mittausasemalla automatisoidaan pintavesien korkeuden ja tarvittaessa vedenlaadun seuranta. Jatkuvatoiminen mittaus havaitsee todelliset pinnankorkeuden ja vedenlaadun vaihtelut paljon manuaalitarkkailua tarkemmin ja nopeammin. Pinnankorkeustulokset sidotaan usein asiakkaan käyttämään korkojärjestelmään, jolloin mittaustiedon hyödyntäminen on helppoa. Mittausasema on kompakti, tarvittaessa liikuteltava ja myöhemmin muokattavissa vastaamaan muuttuvia käyttötarpeita. Monikanavaisen dataloggerin ansiosta mittausasemaan voidaan helposti lisätä jälkikäteen erilaisia vedenlaadun tai sääparametrien mittauksia.

Käyttökohteita:

  • Manuaalisen pinnankorkeusmittauksen korvaaminen
  • Ojien, jokien ja järvien vedenlaadun seuranta
  • Kuormitustarkkailut
Lataa tästä tarkemmat tiedot

Referenssit

Savisameiden jokien jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus

Vuosi: 2020-2022  |  Asiakas: Varsinais-Suomen ELY-keskus  |  Sijainti: Varsinais-Suomi
EHP asensi kolme mittausasemaa mittaamaan jokien pinnankorkeutta, lämpötilaa, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Asiantuntijamme laatuluokittelee mittausdatan EHP-Datapalvelussa. Tuloksia hyödynnetään osana KIPSI-hanketta.

Pintavesien laadunseuranta tienrakennusprojektin aikana

Vuosi: 2016 ja 2017  |  Asiakas: YIT Rakennus Oy  |  Sijainti: E18 tieosuus välillä Hamina-Vaalimaa
EHP toimitti viisi jatkuvatoimista EHP-QMS vedenlaadun mittausasemaa seuraamaan ojien sameus- ja pH-tasoja sekä alueen sadantaa. Vedenlaatumuutoksista asiakas sai tiedon sekä sähköposti- että tekstiviestihälytyksin. Jatkuvatoimisilla mittauksilla seurattiin tien rakentamisen mahdollisia vaikutuksia pintaveden laatuun.

Turvetuotannon ympäristöpäästöjen seuranta

Vuosi: 2017  |  Asiakas: Vaskiluodon Voima Oy  |  Sijainti: Iso-Kerusneva, Ilmajoki
EHP automatisoi pintavalutuskentän tehotarkkailun kahdella 1200MS mittakaivolla, joilla mitattiin jatkuvatoimisesti virtaamaa, pH:ta, kiintoainetta, sameutta ja COD:tä.

Tarkkailuohjelmaan haettiin AVI:n muutos ja näytteenottoa pystyttiin korvaamaan automaattimittauksilla.