Vedenlaadun mittaukset, VAR-ELY

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (VAR-ELY) koordinoiman KIPSI-hankkeen tarkoituksena on vähentää merkittävästi Saaristomeren valuma-alueen pelloilta tulevaa vesistöjen fosfori- ja kiintoainekuormitusta käsittelemällä 50 000 – 80 000 hehtaaria peltoja maanparannuskipsillä. Toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan kolmella jatkuvatoimisella vedenlaadun ja määrän mittausasemalla. Hanke on kolmivuotinen ja vedenlaadun seuranta saattaa jatkua pidempäänkin.

EHP Environment Oy asensi maaliskuussa 2020 jatkuvatoimiset mittausasemat Tarvasjokeen ja Paimion Vähäjokeen, joiden valuma-alueet toimivat intensiiviseuranta-alueina. Lisäksi mittaukset asennettiin Paattistenjokeen, joka toimii hankkeessa referenssipisteenä.

Mittausasemat mittaavat veden pinnankorkeutta, lämpötilaa, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Virransyöttö tapahtuu akuilla ja aurinkopaneeleilla, itse mittauksen tapahtuen kerran tunnissa. EHP:n kokemukseen pohjautuen jokiasennukset suoritettiin niin, että mittaukset säilyvät toimintakuntoisina ympärivuotisesti myös jokien jäätyessä. Asennustavassa huomioitiin myös huollettavuus: anturit voidaan käyttää helposti ylhäällä huoltoja varten ja sijoittaa takaisin uomaan mittaamaan.

Vedenlaadun mittausasema Tarvasjoella.

Vaikka vedenlaadun mittausantureissa on oma automaattinen puhdistusmekanismi, tarvitsevat ne silti myös käsin tehtävää puhdistusta ja kalibrointia. Hankkeessa VAR-ELY vastaa kentällä tapahtuvista peruspuhdistuksista EHP:n hoitaessa perusteellisemmat kausihuollot kahdesti vuodessa.

Tiedonkeruu- ja analysointialustana toimii EHP-Datapalvelu. Mittausdataa seurataan automaattihälytyksin sekä EHP:n asiantuntijan toimesta, joka myös vastaa mittausdatan laatuluokituksesta.

2020-2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomi


Interested in finding out more?

Just tell us how we can reach you, and we’ll get back to you.

Petteri Seppänen

Myynti, vesimittaukset

petteri.seppanen@ehpenvironment.com

Puh. +358 50 563 2866