Hankkeessa selvitettiin eri mittausmenetelmien kokonaisepävarmuuksia ja arvioitiin mittausmenetelmien välisiä eroja.

EHP Environment Oy ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ovat tehneet yhteistyössä tutkimuksen jatkuvatoimisten mittausten ja manuaalinäytteenottoon perustuvien laboratoriomittausten kokonaisepävarmuuksista. Hankkeessa myös arvioitiin, onko menetelmien välillä merkitsevää eroa. Tutkimuksia tehtiin niin turvetuotantoalueen vesistä kuin kaivoksen ja terästehtaan vesistä.  Näytteenotossa käytettiin osittain myös automaattisia näytteenottimia ja selvitettiin näiden epävarmuudet. 

Mittausmenetelmillä ei ollut merkitsevää eroa terästehtaan vedessä. Kaivoksen ja turvetuotannon tuloksissa systemaattista eroa havaittiin pH:n ja sähkönjohtavuuden osalta erojen ollessa suurimmillaan pH-mittauksessa n. 0,4 pH-yksikköä ja sähkönjohtavuuden mittauksessa 60 mS/m (pitoisuustason ollessa 300 mS/m).

Online-mittareiden epävarmuuksiksi (k=2) arvioitiin tässä tutkimuksessa käytetyille mittareille, näytetyypeille ja analyyttien pitoisuustasoille sähkönjohtavuusmittauksessa 3-6%, pH-mittauksessa 0,3 pH-yksikköä ja kiintoainemittauksessa 11-27%. Manuaalinäytteenoton ja laboratorioanalyysin yhdistetyksi kokonaisepävarmuudeksi (k=2) arvioitiin sähkönjohtavuusmittauksessa 6%, pH-mittauksessa 0,1 pH-yksikköä ja kiintoainemittauksessa 12-13%.

Automaattinäytteenottimen epävarmuus (satunnaisvirhe) oli tutkituilla näytteillä yleisesti melko pieni, mutta pienillä pitoisuuksilla satunnaisvirheiden osuus korostuu. Erityishuomiota on tällöin kiinnitettävä kontaminaation estämiseksi, koska kokoomanäytteitä kerätään automaattinäytteenottimilla pitkiäkin aikoja.

Säännöllisellä huollolla, kalibroinnilla ja datan laadunvarmistuksella varmistetaan jatkuvatoimisten mittausten laatu ja mittauksia voidaan siten hyödyntää vedenlaadun tarkkailussa.

EnWamme-hankkeen loppuraportti

Lisää uutisia

Teknisen asiakaspalvelijan paikka auki

12.08.2020 - Tiedotteet | Uutiset

Oletko sinä uusi tiimimme talentti?

Savisameiden jokien jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus

27.04.2020 - Tiedotteet | Uutiset

KIPSI-hanke hyödyntää EHP:n jatkuvatoimista vedenlaadunmittausta ja mittaustiedon laatuluokitusta.

Mitta konserni tukemaan EHP:n kansainvälistä kasvua

02.12.2019 - Tiedotteet | Uutiset

Mitta konserni on vahvistanut ympäristöpuolen palveluvalikoimaansa ostamalla 28.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella oululaisen EHP Environment Oy:n koko osakekannan.

Uusi toimitusjohtaja ja hallitus julkistettu

26.03.2019 - Tapahtumat | Tiedotteet

Hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä monitoroidaan EHP:n mittausratkaisuilla

27.02.2019 - Uutiset

Tampereen kaupunki tutkii UnaLab projektissa luontoperusteisten hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä ja hyödyntämistä EHP:n mittausasemilla.

EHP to co-operate with Digital Engineering Inc in NW Ontario

11.02.2019 - Tiedotteet | Uutiset

DIGITAL ENGINEERING INC. A NEW RESELLER OF EHP ENVIRONMENT LTD. IN CANADA’S NORTHWESTERN ONTARIO MARKET AREA

Laivan kultakaivos heräsi uudelleen

07.12.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Nordic Goldin kaivos turvaa ympäristötarkkailussaan EHP:n jatkuvatoimisiin mittauksiin ja hälytyksiin, eli ns. EnMonCon-konseptiin.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu

18.05.2018 - Uutiset

Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Parannamme vesi- ja ympäristöturvallisuutta yhteistyössä vakuutusyhtiö Ifin kanssa

25.04.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi etenee

20.02.2018 - Uutiset

EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com